Naujienų archyvas


2016 m. birželio 7-10 dienomis projektų konsultantė Dalia Rimkūvienė dalyvavo tarptautiniame projekte IDEATE, Gorizia mieste Sovėnijoje. Taptautiniame projekte dalyvavo 8 dalyviai iš Slovėnijos, Didžiosios Britanijos, Suomijos bei Lietuvos.Projekto metu partneriai aptarinėjo IDEATE projekto pasiekimus bei tolimesnes užduotis. Diskusijų metu buvo patikslintas ir  suderintas IDEATE projekto partnerių bendros veiklos  ir veiksmų planas, rengiant  IDEATE projekto baigiamojo etapo ataskaitas. Aptarti ir apibendrinti projekto pasiekimai, įvertinant projekto atskirų veiklų paketų rezultatus. Apsvarstytos projekto partnerių finansinių išteklių biudžetai. Aptarta projekto ataskaitų  rodiklių pateikimo tvarka ir formatai. Aptartos ir suderintos  kiekvieno projekto partnerio  rolės rengiant baigiamojo projekto dokumentaciją ir atsakomybė. Suderintas projekto partnerių veiklų ir rezultatų pateikimo grafikai.

IDEATE High Tech projekto tikslas: vystyti aukštojo mokslo Europoje galimybes, reaguojant į naujai kylančius rinkos poreikius  ir  kompleksinio darbinio patyrimo reikalavimus rinkoje, kas padėtų  plėtoti aukštojo mokslo institucijų studentų įsidarbinimo galimybes.  

IDEATE projekto strateginiai uždaviniai:
 
1. Sukurti trans-Europinio lygmens verslumo mokymo koncepciją ir modelį, kuris atitiktų Magistro lygio studijų programos reikalavimus ir sudarytų galimybes plėtoti  tardisciplininį požiūrį ir bendradarbiavimą jungiant tokias disciplinas kaip medijos ir menas, kūrybinės industrijos ir IKT, technologijos (valdymas) ir verslas, sveikatos ir bio-mokslai pritraukiant šių verslo sričių ekspertus. 
2. Sukurti realias prielaidas diplomantams, baigusiems šią mokymo programą, kurti  verslą ir verslo įmones;

Laukiami rezultatai:

1. Verslumui ir verslo iniciatyvoms palankios aplinkos sukūrimas aukštojo mokslo institucijose plėtojant institucines galimybes ugdyti akademinės bendruomenės narių  kompetencijas;
2. Verslo struktūrų  įtraukimas ir jų dalyvavimas kuriant ir praktiškai vykdant aukštojo mokslo studijų programas;
3. Studentų verslumo ugdymas plėtojant bendradarbiavimo galimybes diegti tarpdisciplininį požiūrį rengiant  mokslo programas pagrįstas skirtingų disciplinų deriniais;
4. Naujų galimybių plėtra skatinti inovatyvias verslo ir komandinio darbo galimybes Europos mastu siekiant tiek vidinių ryšių (tarp švietimo institucijų), tiek išorinių (bendradarbiavimo su verslo sektoriais ir verslo įmonėmis) stiprinimo
 
Projekto  veiklų  kryptys ir testavimas:
 
1. Vystyti ir plėtoti mokymo metodus, įgalinančius užtikrinti geresnes verslumo mokymosi patirtis;
2. Įtraukti studijuojančius ir akademinį personalą ir skatinti jų aktyvų dalyvavimą diegiant inovatyvų požiūrį  mokymo programų turinį  ir jų praktinį įgyvendinimą;
3. Taikyti ir skatinti novatoriškas mokymosi formas skirtingų disciplinų srityse;
4. Skatinti tarpdisciplininių sektorių bendradarbiavimą vykdant tiek analitinę-tiriamąją veiklą, plėtojant kūrybines naujas verslo veiklas ir darbo vietas;
5. Remti verslumo ugdymo iniciatyvas ir priemones, kurios skatina naujų verslo įmonių steigimą ir inovacijų taikymą Europoje;

Projekto naudos:

Projekto naudos skirtingoms projekto dalyvių grupėms per įgytas naujas žinias ir įgūdžius
1. Studentai ir dėstytojai įgys naują patyrimą ir žinias tokiose srityse, kaip: sprendimų priėmimas/verslo derybos (žinios)
2. Verslo atstovai įgys naujų  įgūdžių, kaip  kūrybinio proceso valdymas ir komunikacija (įgūdžiai);
3. Pasitikėjimo ir  bendro supratimo ugdymas per patyrimo ir įgūdžių mainus (įgūdžiai);
4. Naujo patyrimo ugdymas kaip optimizuoti organizacijos pajėgas  ieškant asmenų, galinčių pasiūlyti verslo organizacijai vertingus kūrybinius sprendimus  (įgūdžiai); 
5. Aukštojo mokslo organizacijos išmoks kaip  gali būti pertvarkytas gamybinis-operacinis procesas siekiant jo atitikimo klientų poreikiams (žinios);
 
Projekto pridėtinė vertė Europos mastu:

Projekto vertė yra daugialypė.
o  Pirma, projektas yra nukreiptas į  aktualijų, susijusių su darbo rinkos ir verslumo ugdymo problemomis būdingomis skirtingiems Europos regionams, sprendimą.
o Antra, skatina geografiškai nutolusių bei skirtingą ekonominį-politinį svorį turinčių Europos regionų partnerystę, kuri sudaro sąlygas geriau pažinti skirtingą akademinę  bei verslo kultūras, skatina jų suderinamumo galimybes.
o Trečia, skatina socialinę santarvę, integraciją tarp miesto ir kaimo vietovių, skirtingų socialinių klasių, skleidžiant tarp-regioninės akademinės aplinkos ir darbo rinkos integracijos, skirtingų kartų (jaunimo ir vyresnio amžiaus žmonių) žinių ir patyrimo mainų principus ir idėjas praktikoje.

 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
Kitas Buvęs