Naujienų archyvasIš kairės: Prof. W.McCarty, dr. O.Eide ir R.Elferinkas.

Šaltinis: lzinios.lt

Sos­ti­nė­je ką tik bai­gė­si dar vie­nas iš Lie­tu­vos pir­mi­nin­ka­vi­mui Eu­ro­pos Są­jun­gos Ta­ry­bai skir­tų ren­gi­nių – tarp­tau­ti­nė kon­fe­ren­ci­ja „No­va­to­riš­kos in­for­ma­ci­nės tech­no­lo­gi­jos moks­lui, švie­ti­mui ir vers­lui, IIT – 2013“. Vil­niaus vers­lo ko­le­gi­jos or­ga­ni­zuo­to­je 6-ojo­je tarp­tau­ti­nė­je kon­fe­ren­ci­jo­je ypa­tin­gas dė­me­sys bu­vo ski­ria­mas skait­me­ni­nių tech­no­lo­gi­jų pri­tai­ky­mui hu­ma­ni­ta­ri­nių moks­lų sri­ty­je.

„Šią tarp­tau­ti­nę kon­fe­ren­ci­ją sėk­min­gai or­ga­ni­zuo­ja­me jau ne vie­nus me­tus. Ren­gi­nys skir­tas ska­tin­ti ir plė­to­ti moks­lo, stu­di­jų ir vers­lo bend­ra­dar­bia­vi­mą, taip pri­si­de­dant prie Lie­tu­vos, kaip pa­ti­ki­mos par­tne­rės Eu­ro­pos Są­jun­go­je, įvaiz­džio stip­ri­ni­mo. Kon­fe­ren­ci­jo­je pa­si­da­li­jo­me ge­rą­ja pa­tir­ti­mi su už­sie­nio par­tne­riais, pri­sta­tė­me sa­vo ša­lies lai­mė­ji­mus ir nu­veik­tus dar­bus. Be to, ne­ma­žai sve­čių Lie­tu­vo­je lan­kė­si pir­mą kar­tą, tad su­pa­žin­di­no­me juos su mū­sų ša­lies is­to­ri­niu ir kul­tū­ri­niu pa­li­ki­mu. Ti­ki­me, jog mū­sų sve­čiai iš­si­ve­žė tik gra­žiau­sius įspū­džius apie Lie­tu­vą ir Vil­nių“, – sa­ko Vil­niaus vers­lo ko­le­gi­jos di­rek­to­rė Jo­lan­ta Skir­gai­lė.

„Pir­mą kar­tą vie­šiu tiek Vil­niu­je, tiek aps­kri­tai Lie­tu­vo­je. Apie jū­sų ša­lį šiek tiek ži­no­jau iš vie­nos dok­to­ran­tės, ku­rios di­ser­ta­ci­jos va­do­vas esu. Ji - lie­tu­vė, tad man šiek tiek apie sa­vo ša­lį pa­sa­ko­jo. Man la­bai ma­lo­nu ir yra di­džiu­lė gar­bė bū­ti čia, da­ly­vau­ti šio­je kon­fe­ren­ci­jo­je bei sa­vo pa­tir­ti­mi, ži­nio­mis da­ly­tis su ki­tais ko­le­go­mis ir su­ži­no­ti, kas nau­jo vyks­ta jų veik­los sfe­ro­je“, – sa­kė Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės Lon­do­no ka­ra­liš­ko­jo ko­le­džo pro­fe­so­rius Wil­lar­das McCar­ty.

Pri­sta­ty­ti pra­ne­ši­mus, da­ly­vau­ti kon­fe­ren­ci­jo­je, pa­si­da­ly­ti pa­tir­ti­mi ir ap­tar­ti rū­pi­mus klau­si­mus dis­ku­si­jo­se bu­vo pa­kvies­ti moks­lo, vers­lo ir švie­ti­mo at­sto­vai iš Lie­tu­vos bei par­tne­rių ša­lių. Kon­fe­ren­ci­jo­je da­ly­va­vo sve­čiai iš Bel­gi­jos, Da­ni­jos, Es­ti­jos, Suo­mi­jos, Is­lan­di­jos, Lat­vi­jos, Is­pa­ni­jos, Tur­ki­jos, Ru­mu­ni­jos, Nor­ve­gi­jos, Slo­vė­ni­jos, Olan­di­jos, Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės, Ru­si­jos, JAV ir kt.

Kon­fe­ren­ci­jo­je pra­ne­ši­mus skai­tė 42 lek­to­riai, tarp jų pro­fe­so­rius Wil­lar­das McCar­ty, 2013 me­tais Ne­bras­kos uni­ver­si­te­to ap­do­va­no­tas pres­ti­ži­niu Ro­ber­to Bu­sa pri­zu už iš­skir­ti­nius vi­so gy­ve­ni­mo aka­de­mi­nius nuo­pel­nus, tai­kant in­for­ma­ci­nes ir ko­mu­ni­ka­ci­nes tech­no­lo­gi­jas hu­ma­ni­ta­ri­nių moks­lų sri­ty­je, taip pat „Ad­van­ced Gram­mar in Use“ au­to­rius dr. Mar­ti­nas He­wing­sas, ku­rio kny­ga vis dar yra pa­grin­di­nis ang­lų kal­bos gra­ma­ti­kos va­do­vė­lis tūks­tan­čiams pa­sau­lio stu­den­tų.


Dr. M.Hewingsas

„Šios kon­fe­ren­ci­jos di­džiau­sia stip­ry­bė yra ta, kad į ją su­si­ren­ka la­bai skir­tin­gų sri­čių moks­li­nin­kai. Tai nuo­sta­bu. Dau­ge­lis kon­fe­ren­ci­jų, ku­rio­se man te­ko da­ly­vau­ti bu­vo orien­tuo­tos tik į vie­ną kon­kre­tų da­ly­ką. Su­jung­ti į vie­ną, at­ro­dy­tų, la­bai skir­tin­gus da­ly­kus, ma­no nuo­mo­ne, yra la­bai pui­ki min­tis“, – įsi­ti­ki­nęs Bir­min­ga­mo uni­ver­si­te­to (Jung­ti­nė Ka­ra­lys­tė) moks­li­nin­kas dr. M.He­wing­sas.

Kon­fe­ren­ci­jos iš­skir­ti­nu­mu ir rek­to­rių gau­sa džiau­gė­si ir an­trą kar­tą jo­je pra­ne­ši­mą skai­čiu­si Gab­rie­lė Šal­čiū­tė-Či­vi­lie­nė.

„Ši kon­fe­ren­ci­ja, pa­ly­gin­ti su bu­vu­sio­mis anks­čiau, yra la­bai stip­ri. La­bai džiau­giuo­si, kad pa­ga­liau at­si­ra­do hu­ma­ni­ta­rų sek­ci­ja, kad mes vėl ga­li­me ma­ty­ti tarp­dis­cip­li­ni­nius ty­ri­mus, kad ga­li­me ma­ty­ti, kaip dis­cip­li­nų at­sto­vai bend­ra­dar­biau­ja ir ap­si­kei­čia min­ti­mis. Tai, ma­nau, yra ver­tin­giau­sias as­pek­tas. Kon­fe­ren­ci­jo­je ty­rė­jai, moks­li­nin­kai tu­ri pro­gą su­si­tik­ti ir pa­si­da­ly­ti min­ti­mis, nes la­bai daž­nai esa­me už­si­da­rę sa­vo ma­žu­tė­se bend­ruo­me­nė­se ir ne vi­sa­da iš­girs­ta­me, kas vyks­ta ap­link. Daž­nai gal­vo­ja­me, kad da­ro­me kaž­ką la­bai uni­ka­laus ar­ba kar­tais iš tie­sų da­ro­me kaž­ką la­bai uni­ka­laus, bet nie­kas apie tai ne­ži­no. Tai­gi čia žmo­nės ga­li su­si­tik­ti, ap­si­keis­ti min­ti­mis, idė­jo­mis, kon­tak­tais ir tie­siog tęs­ti už­megz­tą ry­šį ki­to­je plot­mė­je“, – įsi­ti­ki­nu­si Lon­do­no ka­ra­liš­ko­jo ko­le­džo dok­to­ran­tė ir Vil­niaus vers­lo ko­le­gi­jos lek­to­rė G.Šal­čiū­tė-Či­vi­lie­nė.

Kon­fe­ren­ci­ja bu­vo at­vi­ra vi­siems, be­si­do­min­tiems ino­va­ty­vių tech­no­lo­gi­jų plė­tra ir pri­tai­ky­mu moks­lo, vers­lo ir švie­ti­mo sri­ty­se. Jo­je da­ly­va­vo dau­giau nei 200 žmo­nių.

Daugiau akimirkų iš konferencijos rasite šiuo adresu: http://bit.ly/18arL0e

http://bit.ly/18arL0e
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
Kitas Buvęs