Naujienų archyvas


Projekto pavadinimas: IDEATE HighTech - Interdisciplinary Entrepreneurial Application for Transforming Education in High Technologies

Projekto vykdymo laikotarpis:
2013-2016 m.m.

Verslumo gebėjimų ir galimybių skatinimas šiuo metu yra reikšminga strateginė ekonominio ir socialinio gerbūvio vystymo kryptis Europos Sąjungoje. Dažnai pabrėžiama, kad švietimo sektoriaus indėlis  į šios strategijos įgyvendinimą yra ypač svarbus. Lyderių bei versliai mąstančių ir veikiančių žmonių ugdymas siejamas su naujomis iniciatyvomis kurti naujus produktus ir paslaugas derinant skirtingų disciplinų ir sričių žinias ir technologines galimybes. Pokyčiai ir inovatyvūs sprendimai aktualūs ne tik verslo aplinkai, bet ir akademinei aplinkai. Tikima, kad naujų mokymo metodų ir požiūrio į mokymo ir mokymosi procesą diegimas yra būtinybė, kurią diktuoja sparčiai besikeičianti verslo, rinkos ir demografinė aplinka Europoje ir pasualyje.  Atsiliepiant į paminėtas aktualijas buvo inicijuotas  ir iki 2016 metų bus vykdomas Europos Sąjungos finansuojamas pagal Mokymosi visą gyvenimą programą projektas IDEATE High Tech (Interdisciplinary Entrepreneurial Application for Transforming Education in High Technologies.

Nedideliame  Slovėnijos  ir Italijos pasienio miestelyje  Nova Gorica  2013.m. spalio 23-25 d.d. įvyko pirmasis IDEATE Tech High projekto partnerių organizacijų atstovų susitikimas. Pažintinio susitikimo metu  buvo trumpai pasidalinta sukaupta organizacijų sukaupta projektine patirtimi ir veiklos kryptimis, aptarti IDEATE HighTech projekto tolesnio darbo organizavimo aspektai. Susitikimo metu buvo aptartas projekto vykdymo scenarijus ir kiekvienos partnerinės organizacijos vaidmuo.

Projekto dalyviai:


IDEATE High Tech projekto tikslas: 
vystyti aukštojo mokslo Europoje galimybes, reaguojant į naujai kylančius rinkos poreikius  ir  kompleksinio darbinio patyrimo reikalavimus rinkoje, kas padėtų  plėtoti aukštojo mokslo institucijų studentų įsidarbinimo galimybes.  

IDEATE projekto strateginiai uždaviniai:
 
1. Sukurti trans-Europinio lygmens verslumo mokymo koncepciją ir modelį, kuris atitiktų Magistro lygio studijų programos reikalavimus ir sudarytų galimybes plėtoti  tardisciplininį požiūrį ir bendradarbiavimą jungiant tokias disciplinas kaip medijos ir menas, kūrybinės industrijos ir IKT, technologijos (valdymas) ir verslas, sveikatos ir bio-mokslai pritraukiant šių verslo sričių ekspertus.
2. Sukurti realias prielaidas diplomantams, baigusiems šią mokymo programą, kurti  verslą ir verslo įmones;

Laukiami rezultatai:

1. Verslumui ir verslo iniciatyvoms palankios aplinkos sukūrimas aukštojo mokslo institucijose plėtojant institucines galimybes ugdyti akademinės bendruomenės narių  kompetencijas;
2. Verslo struktūrų  įtraukimas ir jų dalyvavimas kuriant ir praktiškai vykdant aukštojo mokslo studijų programas;
3. Studentų verslumo ugdymas plėtojant bendradarbiavimo galimybes diegti tarpdisciplininį požiūrį rengiant  mokslo programas pagrįstas skirtingų disciplinų deriniais;
4. Naujų galimybių plėtra skatinti inovatyvias verslo ir komandinio darbo galimybes Europos mastu siekiant tiek vidinių ryšių (tarp švietimo institucijų), tiek išorinių (bendradarbiavimo su verslo sektoriais ir verslo įmonėmis) stiprinimo
 
Projekto  veiklų  kryptys ir testavimas:
 
1. Vystyti ir plėtoti mokymo metodus, įgalinančius užtikrinti geresnes verslumo mokymosi patirtis;
2. Įtraukti studijuojančius ir akademinį personalą ir skatinti jų aktyvų dalyvavimą diegiant inovatyvų požiūrį  mokymo programų turinį  ir jų praktinį įgyvendinimą;
3. Taikyti ir skatinti novatoriškas mokymosi formas skirtingų disciplinų srityse;
4. Skatinti tarpdisciplininių sektorių bendradarbiavimą vykdant tiek analitinę-tiriamąją veiklą, plėtojant kūrybines naujas verslo veiklas ir darbo vietas;
5. Remti verslumo ugdymo iniciatyvas ir priemones, kurios skatina naujų verslo įmonių steigimą ir inovacijų taikymą Europoje;

Projekto naudos:

Projekto naudos skirtingoms projekto dalyvių grupėms per įgytas naujas žinias ir įgūdžius
1. Studentai ir dėstytojai įgys naują patyrimą ir žinias tokiose srityse, kaip: sprendimų priėmimas/verslo derybos (žinios)
2. Verslo atstovai įgys naujų  įgūdžių, kaip  kūrybinio proceso valdymas ir komunikacija (įgūdžiai);
3. Pasitikėjimo ir  bendro supratimo ugdymas per patyrimo ir įgūdžių mainus (įgūdžiai);
4. Naujo patyrimo ugdymas kaip optimizuoti organizacijos pajėgas  ieškant asmenų, galinčių pasiūlyti verslo organizacijai vertingus kūrybinius sprendimus  (įgūdžiai);
5. Aukštojo mokslo organizacijos išmoks kaip  gali būti pertvarkytas gamybinis-operacinis procesas siekiant jo atitikimo klientų poreikiams (žinios);
 
Projekto pridėtinė vertė Europos mastu:

Projekto vertė yra daugialypė.
o  Pirma, projektas yra nukreiptas į  aktualijų, susijusių su darbo rinkos ir verslumo ugdymo problemomis būdingomis skirtingiems Europos regionams, sprendimą.
o Antra, skatina geografiškai nutolusių bei skirtingą ekonominį-politinį svorį turinčių Europos regionų partnerystę, kuri sudaro sąlygas geriau pažinti skirtingą akademinę  bei verslo kultūras, skatina jų suderinamumo galimybes.
o Trečia, skatina socialinę santarvę, integraciją tarp miesto ir kaimo vietovių, skirtingų socialinių klasių, skleidžiant tarp-regioninės akademinės aplinkos ir darbo rinkos integracijos, skirtingų kartų (jaunimo ir vyresnio amžiaus žmonių) žinių ir patyrimo mainų principus ir idėjas praktikoje.
 
Projekto vykdymas vyks etapais:

Parengiamasis etapas (2013/10-2014/03) - mokymo modulio prototipo paieškos, dalinimasis sukauptu patyrimu ir pavyzdžiais bei projekto  rengimas;  dėstytojų ir kitų suinteresuotų projekto dalyvių iš verslo aplinkos supažindinimas su projektu; dėstytojų grupės, kuri dalyvaus projekte numatytuose mokymuose, atranka; projekto komunikacijos ir įgyvendinimo strateginio plano parengimas ir suderinimas projekto partnerių organizacijų lygmenyje, pristatymas ir suderinimas; kovo pabaigoje IDEATE komiteto susitikimas Lietuvoje, Vilniuje

II Etapas (2014/04-2014/10) - mokymo modulio projekto vertinimas ir patvirtinimas – spalio men. IDEATE komiteto susitikimas Suomijoje, Turku

III Etapas (2014/11-2015/05) - pasirengimas mokymams ir mokymų organizavimas pagal parengtą naujai paruošto verslumo modulio mokymą. IDEATE komiteto susitikimas Jungtinėje Karalystėje

IV Etapas (2015/05-2016/02) - įvykdytų mokymų vertinimas, pasirengimas naujiems mokymams, mokymai studentų grupėms)

Baigiamasis  etapas (2016/03-2016/06) - projekto veiklų ir pirminių rezultatų analizė ir vertinimas. IDEATE komiteto susitikimas Lietuvoje, Vilniuje

 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
Kitas Buvęs