Studijų programa: Anglų kalba ir tarptautinė komunikacija
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis:  Anglų kalbos profesinis bakalauras
Studijų sritis: Humanitariniai mokslai
Trukmė: nuolatinės 3 metai, ištęstinės 4 metai.
Kreditai (ECTS) 180
Dėstymo kalbos: lietuvių ir anglų
 
 
 Sparčiai populiarėjant anglų ir kitų užsienio kalbų vartojimui versle, politiniame ir kultūriniame gyvenime, didėja specialistų, gebančių dirbti tarptautinėse organizacijose ir projektuose, poreikis. Tokius specialistus planuojama rengti Vilniaus verslo kolegijoje  pagal naują tarpdisciplininių studijų programą „Anglų kalba ir tarptautinė komunikacija“ (toliau – AKTK). Pagrindinis dėmesys programoje skiriamas verslo, anglų ir kitų kalbų studijoms bei komunikacijos gebėjimų ugdymui. Greta praktinio kalbos specialisto rengimo, į programą taip pat įtraukti kalbotyros, kalbos pragmatikos, vertimo, komunikacijos studijų, medijų, verslo, vadybos, rinkodaros ir viešųjų ryšių, projektų valdymo, psichologijos, komunikacijos teorijos bei kitų disciplinų pagrindai. Daugiau apie programą skaitykite čia.
 
 • Programos tikslas:
parengti aukštos kvalifikacijos daugiakalbius verslo ir tarptautinės komunikacijos specialistus, gebėsiančius efektyviai ir profesionaliai veikti ir teikti užsienio kalbos paslaugas įvairialypės komunikacijos, informacinių šaltinių kūrimo, vertimo ir platinimo tiksliniams adresatams srityse lokalioje ir globalioje dalykinio bendravimo aplinkoje.
 
 • Programos privalumai:
Programos turinys ir studijų metodai suderinti su atitinkamo lygio tarptautinių anglų kalbos egzaminų reikalavimais kitakalbiams: bendrinės – su Cambridge English: Advanced (C1 lygis pagal Bendruosius Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenis), o dalykinės – su Cambridge Business English Certificate (BEC), City & Guilds English for Business Communication ir London Chamber of Commerce and Industry International Qualifications in English for Business. Studijų eigoje studentai galės pasirengti ir, esant poreikiui, išlaikyti šiuos egzaminus. Šių egzaminų platus tarptautinis pripažinimas suteiks jiems privalumų tęsiant studijas pagal tarptautines studijų programas ar įsidarbinant (dėl šių egzaminų pripažinimo pasaulyje). Studijuojantieji turės gausų antrosios užsienio kalbos pasirinkimą: rusų, vokiečių, prancūzų, ispanų, švedų, kinų ir įgis didesnį konkurencinį pranašumą darbo rinkoje.
 
 • Ko bus mokoma:

Bendrieji studijų dalykai – 15 kreditų:

 • psichologija
 • informacinių technologijų taikymas
 • teisės pagrindai
 • medijų įvadas

Modulis 1: Šiuolaikinė anglų kalba

Modulis 2: Filologiniai pagrindai

Modulis 3: Tarptautinė komunikacija

Modulis 4: Vertimas

Projektų valdymas, integruotos verslo studijos, antroji užsienio kalba

Praktikos – 30 kreditų.

Baigiamasis darbas – 9 kreditai

Pasirenkamieji dalykai – 9 kreditai

Pirmoji praktika, mokomoji dalykinės komunikacijos praktika, bus atliekama kolegijoje. Antrame kurse praktika atliekama verslo įmonėje, praktikos užduotys ir praktikos vieta bus derinamos tarp studento, įmonės ir praktikos vadovo. Trečiame kurse baigiamoji praktika, kurios tikslas – stiprinti ir tobulinti jau išsiugdytus profesinius įgūdžius konkrečioje verslo veiklos aplinkoje, bus atliekama įmonėje; šios praktikos metu taip pat bus renkami duomenys susiję su baigiamojo darbo/projekto objektu ir praktika tiesiogiai siesis su studento nagrinėjama tema.

 

 • Studijų rezultatai:

Studijų programą baigę specialistai bus įgiję tvirtus kalbos, tarpkultūrinės komunikacijos ir vertimo gebėjimus ir įgūdžius, išmanys verslo procesus ir jų valdymą, projektų valdymą, dalykinę komunikaciją ir savo praktinėje veikloje gebės:

• laisvai bendrauti bendrine ir dalykine anglų kalba (C1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenis),

• bendrauti antrąja užsienio kalba (A2 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenis),

• kurti tekstus ir versti įmonei reikalingą informaciją, versti ir rengti dalykinę korespondenciją ir įmonės dokumentaciją,

• užmegzti ir palaikyti ryšius su užsienio partneriais, dalyvauti ir tarpininkauti dalykiniuose susitikimuose, forumuose, tarptautinėse konferencijose ir parodose,

• gebės efektyviai dirbti ir mokytis savarankiškai ir komandoje pasitelkdami įgytas kompetencijas. 

 

 

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:

 

 •  Profesinės veiklos galimybės:

Baigę šią studijų programą, absolventai galės įsidarbinti pardavimo, paslaugų teikimo ir klientų aptarnavimo bei eksporto ir importo srityse šalies ir tarptautinėse įmonėse, valstybinėse įstaigose, turizmo, gamybos, prekybos ir kito profilio organizacijose.

 

 • Tolesnių studijų galimybės:

Studijų programos absolventai galės tęsti studijas anglų filologijos, komunikacijos studijų krypčių išlyginamosiose arba magistro programose Lietuvos arba užsienio universitetuose.

 

PRIĖMIMAS

 • Reikalingi dokumentai:
 1. Brandos atestatas ir jo priedas arba notaro patvirtinti jų nuorašai
 2. Paso ar asmens tapatybės kortelės kopija
 3. 1 Fotonuotrauka (3x4 cm)
 4. Prašymas (pildomas internetu arba Kolegijoje)
 5. Registracijos mokestis 30 €
 • Konkursinio balo sandara  
Konkursiniai dalykai ir jų svertiniai koeficientai
I dalykas
II dalykas
III dalykas
IV dalykas
Lietuvių kalba ir
literatūra 0,4
Istorija 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis
su kitais dalykais 0,2
Užsienio kalba 0,2
 • Metinė studijų kaina stojantiesiems 2018-2019 m. m.

Studijų kaina ES / EEB piliečiams, studijuojantiems lietuvių kalba:

Nuolatinės - 3 metai

Ištęstiniai - 4 metai

1 600 €

1 200 €

 

 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
Kitas Buvęs