MISIJA

Kolegijos veiklos pamatas – tikėjimas ir suvokimas savo misijos, kam mes esame šalia jūsų ir ką savo veikla siekiame sukurti kiekvienam, kuris tampa mūsų bendruomenės dalimi. Mes esame šalia jūsų tam, kad atvertumėme kiekvienam studijuojančiam profesinio augimo ir asmeninio tobulėjimo galimybes, lanksčiai derindami kokybiškas, verslo poreikius atitinkančias studijas ir inovatyvius studijų metodus bei skleisdami darnaus vystymosi ir mokymosi visą gyvenimą idėjas.

VIZIJA

Žinojimas, kodėl mes esame šalia, leidžia mums drąsiai žiūrėti į ateitį ir matyti viziją, Vilniaus verslo kolegija –  atvira, novatoriška ir konkurencinga, darnos principus ir vertybes puoselėjanti, tarptautinį pripažinimą turinti aukštoji mokykla.

VEIKLOS PRINCIPAI

Tikime, kad Vilniaus verslo kolegijos vizija taps realybe mūsų veikloje taikant šiuos veiklos principus:

 • Studentui – asmeninis dėmesys, supratimas ir dialogas, aukšto lygio informacinis ir technologinis studijų aprūpinimas;
 • Darbuotojui  – asmeninio reikšmingumo pripažinimas, sąlygos kompetencijai ir iniciatyvai plėtoti bei kvalifikacijai kelti, asmeninių vertybių tolerancija ir suderinamumas su institucijos tikslais;
 • Darbdaviui – kvalifikuotas, iniciatyvus, sugebantis savarankiškai priimti sprendimus ir etiškas specialistas.

VERTYBĖS

Realizuodami misiją ir vedami kolegijos vizijos puoselėjame vertybes, kurių pagalba kuriame išskirtinę vidinę atmosferą ir bendravimo kultūrą. Tai ne vien žodžiai, o mūsų veiklos pamatas:

 • Pagarba kiekvienam – vertybė, nuo kurios prasideda produktyvus bei kūrybingas bendravimas ir bendradarbiavimas. Tikime, kad tik gerbdami vieni kitus sukursime kūrybiškumą, iniciatyvumą ir darnumą skatinančią aplinką.
 • Dėmesys kiekvienam – žodžiams, darbams, idėjoms, jausmams. Esame pasirengę visuomet išklausyti, patarti, padrąsinti ir padėti.
 • Atvirumas naujoms idėjoms ir iššūkiams – esame lankstūs, drąsūs, žingeidūs ir originalūs, nuolat ieškantys naujų galimybių atsiskleisti.
 • Bendradarbiavimas – vertiname kiekvieno asmeninį indėlį, palaikome aktyvų tarpusavio dialogą, skatiname atsakingą komandinį darbą.
 • Skaidrumas kolegijoje – asmenų lygiateisiškumas, sprendimų nešališkumas, vertinimo objektyvumas, santykių, teisių ir pareigų aiškumas.

STRATEGINIAI TIKSLAI

Tikslingai realizuoti misiją ir kiekvieną dieną artėti prie vizijos realizavimo mums padeda Strateginis planas 2014-2020, kuriame įvardinti mūsų veiklos strateginiai tikslai:

 1. Kurti išskirtinę mokymo bei mokymosi patirtį ir aplinką

Visi mokymo bei mokymosi dalyviai aktyviai įsitraukia į procesą, susitelkdami atviram dialogui, komandiniam darbui, ir kūrybingam bendravimui bei bendradarbiavimui.

Kolegija skatina holistinį požiūrį į mokymą bei mokymąsi, sudarydama sąlygas stiprinti mūsų studentų pasitikėjimą savo žiniomis ir gebėjimais įsitvirtinant darbo rinkoje.

 1. Plėtoti tarptautiškumą

Vilniaus verslo kolegija jau spėjo pelnyti patikimo tarptautinio partnerio vardą. Tarptautiniai studentų ir dėstytojų mainai, dalyvavimas įvairiuose projektuose ir programose skatina naujos gerosios patirties perėmimą, kūrybines iniciatyvas, padeda skleistis atvirumui bei pagarbai kitų pasiekimams bei kultūriniams skirtumams.

 1. Vykdyti projektinę ir mokslo taikomąją veiklas

Projektinė kultūra šiandien yra svarbus instrumentas telkiant ir integruojant skirtingų organizacijų žinias, patirtį bei pajėgumus. Projektų inicijavimas ir dalyvavimas juose atveria Kolegijai galimybes siekti tarptautinio pripažinimo, geriau užtikrinti akademinės bendruomenės narių asmeninį tobulėjimą. VVK dalyvavimas mokslo taikomojoje veikloje sudaro reikiamas prielaidas geresniam tarpusavio supratimui tarp akademinės ir verslo bendruomenės, padeda formuoti tarpdisciplinį požiūrį.

 1. Tobulinti organizacijos valdymą ir puoselėti darnaus vystymosi idėjas

Žmonės yra vienas iš svarbiausių Kolegijos išteklių.  VVK Išskirtinį dėmesį skiria organizacijos kultūrai, savitarpio supratimo gerinimui, darbuotojų motyvacijai, atsižvelgiant į jų asmeninius pasiekimus. Kolegijos puoselėjamos vertybės kviečia visus be išimties – studentus, dėstytojus, administraciją, partnerius – bendradarbiauti, gerbti ir rūpintis visų Kolegijos narių bendra gerove.

 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
Kitas Buvęs